CBT ילדים מול מבוגרים

מה ההבדל בין CBT לילדים למבוגרים ?

מחקרים רבים1 מראים כי אחוז גבוה של ילדים יחוו בעיה נפשית מגילאים מוקדמים, ללא הבדלי מגדר, מעמד כלכלי ואף תרבות וייתכן אף שרובם אף יקבלו מענה הולם לקושי זה. יתרה מכך, בניגוד לדעה הרווחת בחלק מהמקרים כי "זה יעבור", נמצא כי חלק ניכר מבעיות הילדות נמשכות אל החיים הבוגרים ועלולות להביא לפגיעה ניכרת בשלבי התפתחות מאוחרים יותר.

אם כן, ולאחר שעמדנו על החשיבות של טיפול בילדים, עולה השאלה, האם טיפול CBT שהוכח מחקרית כטיפול יעיל בקרב מבוגרים, מתאים לטיפול בילדים ?

על מנת לענות על שאלה זו כדאי שניקח בחשבון מספר גורמים. ראשית אנחנו צריכים לשאול האם אנחנו יכולים להניח כי אותם מנגנוניים קוגניטיביים שעומדים בבסיס ההפרעה אצל מבוגרים זהים אצל ילדים ? כלומר האם אותן מחשבות אוטומטיות, עיוותי החשיבה ושאר הטיות החשיבה שקיימות אצל מבוגרים בכלל קיימות אצל ילדים. ואם כן, האם טכניקות קוגניטיביות שמטרתן להפחית מצוקה בקרב מטופלים מבוגרים יפחיתו מצוקה גם עם ילדים? ובכן. כן. 2 ומחקרים רבים תומכים בהשערה זו.

עם זאת, חשוב לעמוד על מספר הבדלים חשובים שלעיתים מטפלי CBT שהוכשרו בעבודה עם מבוגרים עשויים לשכוח במפגש עם ילדים בחדר הטיפולים. ראשית, ילד מופנה לטיפול ולא פונה בעצמו. בין אם אלו הוריו שמפנים אותו, מערכת החינוך או רופא משפחה, חלק ניכר מהפניות הן "מעל לראשו" של הילד ולעיתים ללא ידיעתו. וכך, הילד לא תמיד מודע כלל שקיימת בעיה ואם הוא כן מודע לעיתים עולה התנגדות לתהליך הטיפולי. שנית, ילדים אינם תמיד "מבוגרים קטנים". היכולות הורבליות שלהם עדיין לא מפותחות, הפחדים והקשיים שלהם אחרים ולעיתים הם מסווים בהתנהגות אחרת שלמראית עין לא קשורה כלל לסימפטום. כל אלו הופכים את אבחון הבעיה למורכבת עד מאוד. לסיום, חשוב מאוד לזכור שהקושי שהילד מציג, כמעט תמיד מעוגן בסביבה בה הוא גדל ולעיתים אף נובע מסביבה זו. פעמים רבות במפגש עם הילד בולט כיצד דפוס החשיבה שלו מושפע מדפוס החשיבה של הוריו, חבריו ואפילו מערכת החינוך בה הוא נמצא. לכן במפגש עם ילדים יש חשיבות לעבודה צמודה עם ההורים והתערבויות בתוך הקשר של הילד עם הוריו ולעיתים אף מערכת החינוך בה הוא נמצא.

לסיכום, ניתן לראות כי בעוד שCBT אכן מתאים לעבודה עם ילדים, חשוב לעמוד על ההבדלים בין טיפול בילדים למבוגרים ולהכיר את המאפיינים הייחודים של עבודה עם ילדים כאשר בונים תוכנית עבודה מסודרת לעבודה עם הילד.

לשאלות נוספות אתם מוזמנים ליצור קשר.

1MERIKANGAS et al, Lifetime Prevalence of Mental Disorders in U.S. Adolescents: Results from the National Comorbidity Survey Replication– Adolescent Supplement (NCS-A).JOURNAL OF THE AMERICAN ACADEMY OF CHILD & ADOLESCENT PSYCHIATRY. VOLUME 49 NUMBER 10 OCTOBER 2010.

2 Hofmann SG, Asnaani A, Vonk IJJ, Sawyer AT, Fang A. The Efficacy of Cognitive Behavioral Therapy: A Review of Meta-analyses. Cognitive therapy and research. 2012;36(5):427-440. doi:10.1007/s10608-012-9476-1.